CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, November 22, 2012

Mozaika Unplugged (20.11.2012)Počas chvál sme sa modlili za to, aby Boh uzdravoval, oslobodzoval, uvoľňoval a zachraňoval. 
Našou túžbou je, aby Mozaika Unplugged bolo miesto, kde Boh pôsobí zázraky a privádza ľudí k sebe. Chceme vidieť spasených, zachránených, uzdravených a oslobodených ľudí prijímajúcich nelimitovanú Božiu milosť a plnených Božou nepochopiteľnou dokonalou láskou.


Drago začal hovoriť o tom, že čokoľvek ti ponúka VEĽKÉ VECI, neznamená to NIČ, ak to nezmení teba. Ak to nezmení tvoje srdce, nezmení to nič. Všetko VEĽKÉ A DOBRÉ začína zmenou. A zmena pokiaľ má byť trvalá, musí byť hlboká.
Never lacným trikom, zmena musí ísť zvnútra, musí byť hlboká a trvalá.
V našom svete sa hranice neskutočne posunuli. Všetko zo sveta sa už snaží dostať aj do cirkvi. To nie je normálne!

Potrebujeme zmeny. A zmeny sa dejú aj cez pády. Tie sú niekedy použité na to, aby nás budovali. Musíme si však uvedomiť, že neexistujú rýchlokvasení kresťania, tzv. „kresťan superstar.“ Tí rýchlokvasení po nejakých pádoch proste odídu. Ale kresťan má prejsť hlbokou zmenou.
Nepotrebujeme zbierať „duchovné zážitky“. Potrebujeme stabilitu. Aby sme vydržali, obstáli a po páde vstali. A stabilita si vyžaduje zmenu.

Jedna dobrá rada: Nepohŕdaj dňom malých začiatkov. Buď verný v mále a nečakaj viac. V Biblii je napísané: "Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom." 1. Petra 5, 6

Buď verný v mále, nečakaj viac, Boh ťa povýši vo svojom čase.  BUĎ VERNÝ V MÁLE.
Napríklad keď niekomu v škole, v práci svedčíš.
Kedysi bolo jedno mladé dievča, ktoré neodbytne svedčilo vážne chorému a nepríjemnému mužovi. Bolo také vytrvalé, až raz muž vybuchol a poslal ju preč. A ona sa rozplakala. Prišlo mu jej ľúto, tak si vzal jej Bibliu. Odvtedy ho nevidela. Teraz tento muž hovorí toto svedectvo ako uzdravený kresťan, pastor najväčšej cirkvi v Kórei– Yonggi Cho.

Zmena začína, keď sa stretneš s Božím slovom. Je možné byť verný v mále a zasiahnuť celý národ!  
Urob, čo môžeš a spoľahni sa, že Boh urobí, čo On môže.


 Zmena začína na kolenách, v pokání a odovzdaní sa Bohu. A vo vytrvaní v nej.
ZMENA a STABILITA je základ kresťanského života.
Stabilita sa rodí v tvojej „modlitebnej komôrke“ – teda u teba doma, keď si sám.
Zmena musí začať v tvojom vnútri – a potom môžeš ovplyvniť ľudí okolo seba.
Potrebuješ Boha nájsť, keď si sám – ak nevieš nájsť Boha vo svojej izbe, nenaplní ťa ani najlepšia kresťanská akcia.
Potrebuješ sa sám modliť, ísť do Božieho slova, hľadať Boha a počuť Jeho hlas. Ak chceš stabilitu, začni s málom, S TÝM, ČO MÁŠ.

Skvelým príkladom pre nás je Ananiáš, ktorý predstavuje štandard učeníkov prvej cirkvi.
Jeho príbeh je zaznamenaný v Skutkoch 9, 10-21:
„V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. 11 Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl. 13 No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel. 20 Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku 21 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn.“

Tu veľký apoštol Pavol začína svoju cestu. Ale na začiatku jeho cesty stojí malý učeník.
Učeník je niekto, kto je kvalifikovaný pomôcť komukoľvek, kdekoľvek.

Charakteristika Ananiáša:

*Ananiáš trávil čas s Bohom – Boh k nemu prehovoril, keď s ním trávil čas. ZMENA začína, alebo pokračuje (ak aj začne niekde inde, musí pokračovať) v tvojej komôrke.
Tráviš kvalitný čas s Bohom? Potrebuješ vstrebávať, študovať Božie slovo.

*Ananiáš poznal Pánov hlas – nepýtal sa, či to videnie bolo od Boha. On poznal Boha. Poznal jeho hlas. Keď poznáš Boha dôverne, neriešiš, či videnie je od Boha. Nemáš čo riešiť. Poznáš Boha, Boh hovorí slovo a to slovo v tebe aktivuje vieru.
Chceš poznať Boha? Spoznaj ho – vo svojej komôrke. Zachovávaj v srdci Božie slovo.
Boh posiela obyčajného učeníka k vrahovi. Ananiáš mal pochybnosti, ale nemal pochybnosť, že mu to hovoril Boh. Vstal a šiel. Ananiáš neriešil svoje pochybnosti v rozhovore s inými pochybujúcimi ľuďmi.  
Je okay mať pochybnosti, ale choď s nimi do Božej prítomnosti


Rieš svoju pochybnosť s Bohom. Buď citlivý na Jeho vedenie. Pre Ananiáša bolo ľahké byť Bohu poslušný, lebo ho poznal a mal s ním dôverný vzťah.

* Ananiáš vedel konať vierou
Ananiáš šiel, ako mu Boh povedal. Presne vedel rozpoznať, ktorý je Pavol, položil na neho ruky a modlil sa modlitbu v autorite. Vedel, čo mu Boh povedal a za to sa s vierou modlil. Čo Boh povie, to splní!
Vieru si ale nekúpiš. Vieru získavaš vo svojej komôrke.

*Ananiáš sa modlil za Pavla až vtedy, keď mal vyriešené svoje pochybnosti
Uistil sa. Boh vždy potvrdzuje a povie ti svoje slovo tak, aby si tomu porozumel. 


Pavol bol potom veľký apoštol. Ale jeho cesta začala malým poslušným učeníkom.
NAŠA POSLUŠNOSŤ MôŽE MAŤ ĎALEKOSIAHLE DôSLEDKY.
Ak jednáš v poslušnosti a viere, umožňuješ otvorené nebo nad sebou a ľuďmi, ktorým slúžiš. 


Mozaika Unplugged 6. 11. 2012