CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Sunday, March 31, 2013

Moc pokánia


Ako príklad na pokánie je skvelý Dávid: 

Žalmy – Ž 26,8, Ž 27,4, Ž 30,2-5 - odraz jeho srdca, túžba po Bohu, po Jeho prítomnosti, blízkosti....vyjadrenie Dávidovho srdca – toto všetko mal v srdci, bolo to v ňom, týmto žil.... 

„V čase keď králi tiahli do boja...“ – Dávid zostal doma. Prvý kompromis, ktorý nemal robiť.Kde sa nachádzaš ty v čase, keď ostatní tiahnu do boja? V čase, keď sa cirkev stretáva, modlí...Ak nie si tam, kde je Boží ľud, si na nesprávnom mieste. Tu sa rodia pochybné rozhodnutia. Toto je pôda, z ktorej môže vyrásť veľmi zlé ovocie 

Pokušenie na seba nedalo dlho čakať – Dávid zbadal Batšebu. Zvláštne je, že sa kúpala tak, že ju bolo vidieť. 
V kráľovi to prebudilo žiadostivosť – zatúžil po niečom, čo mu nepatrilo, čo ani nebolo jeho...táto túžba ho najprv začala prenasledovať, neskôr ho ovládla. A podľahol...Ako môže človek, ktorý píše žalmy, kde odkrýva celé svoje srdce takto zahorieť žiadostivosťou? Následkom boli hriechy: cudzoložstvo, klamstvo, vražda. 

Je možné, že niekto, kto miluje Boha je schopný takýchto vecí? 
Dávid sa vedome rozhodol pre kompromis – týmto sa spustila lavína, ktorá sa mu vymkla spod kontroly. Začalo to tým, že Dávid nebol tam, kde mal byť, pokračovalo to žiadostivým pohľadom, s ktorým nejednal,  pozvaním Batšeby, cudzoložstvo, podvod na Uriášovi, opil ho vínom, nakoniec ho nechal zavraždiť. 
Jeden hriech nabaľoval druhý a nebolo východisko – takto je to, keď sa kresťan dobrovoľne rozhodne pre hriech.  
Vidíme tu jasnú schému: Kompromis – hriech – pokrivený charakter 

Dôsledky – „neuhne meč z tvojho domu“... Jeho vlastný syn Absolón sa obrátil proti nemu. 


 „To, čo bolo napísané, bolo napísané nám na poučenie...“ – „toto sa stalo výstražným príkladom, aby ste neboli žiadostiví zlého..“ 

Koľko času prešlo kým bol Dávidov hriech odhalený prorokom Nátanom? – možno aj pár mesiacov a Dávid v tom žil. Klamal ľudí okolo seba, pretože tajil hriech, ktorý spáchal, klamal Boha, pretože si plnil naďalej povinnosti kráľa vyvoleného národa a klamal sám seba, pretože si myslel, že jeho konanie zostane bez dôsledkov. 

Nátan potom prichádza na Dávidom a odhaľuje jeho hriech. 
Dávidova reakcia je napísaná v Žalme 51. 
A Božia odpoveď? Odpustenie a ďalší Dávidov syn – Šalamún.

Prečítajte si Žalm 51 a všímajte si postoj Dávidovho srdca. Nechajte sa viesť v pokání...

Tuesday, March 5, 2013

Pôda v srdci a oblasti života

Mt 13, 3: Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, rozsievač vyšiel siať.

Hovorí sa tu o 4 typoch pôdy, ktoré predstavujú 4 typy ľudského srdca. 


Toto  je základné podobenstvo; od jeho porozumenia sa odvíja porozumenie ostatných podobenstiev.
Môže toto podobenstvo niečo povedať kresťanom, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša; teda tým, o ktorých sa predpokladá, že majú štvrtý typ pôdy?

Pozrime sa na to:
4 typy srdca môžeme zameniť za 4 oblasti života znovuzrodeného kresťana - n a 4 druhy prístupov k Slovu v rôznych oblastiach život
     
      1. Oblasť – „kraj cesty“
Boh k nám stále hovorí Slovo. Naše životy by mali stáť na Slove...no sú oblasti, v ktorých Slovu nerozumieme a tak ho odsúvame na „kraj cesty“. Oblasť, v ktorej nemáme víťazstvo – „prileteli vtáci a pozobali ho“  - Ježišove vysvetlenie: MT 13, 19 – k tomu, kto nerozumie prichádza ten zlý a ukradne slovo zasiate do srdca.
Nejde tu o neporozumenie Slovu kvôli tomu, že ho nemáme šancu spoznať v jeho plnosti. Ide tu skôr o to, že Písmu v niektorých oblastiach života neprikladáme význam, ktorý mu náleží...Potom sme ukracovaní a okrádaní o požehnanie.              
     
      2. Oblasť – „skalnatá pôda“
Problém skalnatej pôdy – nemá mnoho zeme (v.5) Toto je oblasť našich duševných túžob, snov a vízií, ktorým sme nedali dostatok času, aby v nás dozreli a hneď sa do nich púšťame. Sme oslovení slovom, konferenciou....zrodí sa nápad (môže byť aj od Boha), ale skôr ako ho premodlíme a premeditujeme v Božej prítomnosti, snažíme sa do neho vojsť a naplniť ho. „Kto verí, nebude sa náhliť“, „Kto beží rýchlo, zmýli cestu...“ V Písme je mnoho varovaní pred prirýchlym jednaním. Nemáš čo zmeškať, pokiaľ je to vízia od Boha. Ale ak sa do nej vrhneš na vlastnú päsť, veľa vecí môžeš pokaziť.
Ježišove vysvetlenie: „Nemá koreň v sebe, je chvíľkový“ zapamätaj si, že ak je niečo od Boha, On sa postará aj o naplnenie. Bude ťa viesť krok za krokom – nikdy nie dva kroky naraz. Nikto z Božích služobníkov nevošiel do svojho povolania za jeden deň – ani Mojžiš – 40 rokov „premárnených“ na púšti, ani Jozef – 13 rokov „premárnených“ vo väzení, ani Pavol – roky strávené v arabskej púšti skôr, ako vystúpil verejne – do služby bol oddelený počas toho, ako žil každodenný poctivý život s Bohom
       
      3. Oblasť – tŕnie
Tŕnie je prekážkou samo o sebe – starosti, klam bohatstva, rozkoše života.
Sú veci, s ktorými sme ako kresťania povinní jednať. V opačnom prípade prídeme nielen o požehnanie života s Bohom, ale aj o spasenie. Odpoveď na tŕnie – Mt 6, 19 – 34 – je tam slovo o ustarostení, o čistote, výstraha pred mamonou...a známy verš Mt 6,33.
Nedovoľ aby tŕnie zrástlo s tvojím srdcom – aby si tvoje srdce obľúbilo hriech..

      4. Oblasť – dobrá pôda
Oblasti, v ktorých prinášaš ovocie – môže byť 30, 60, 100 násobok. V niečom máš 30, 60 a v niečom 100 násobok. Povzbudenie je v tom, že Boh očisťuje tých, ktorí už prinášajú ovocie, aby prinášali viac ovocia (J 15,2). J 15, 16 – vyvolení a ustanovení prinášať mnoho ovocia, ktoré bude trvalé. Ako na to? Očisťovať sa – v zjavení je verš: kto hreší, nech hreší ďalej, ale kto je čistý, nech sa očistí ešte...

Zármutok pokánia

2.Korintským 7, 8 – 1

Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to chvíľu ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil. Teraz sa však radujem — nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť.

Čo nie je pokánie:
-ľútosť, ktorá nevedie ku zmene (Ezav)
-skľúčenosť vedúca k beznádeji (Judáš)
-účelové vyznanie bez srdca  (Saul)

Čo robí pokánie efektívnym:

-Zármutok sveta pôsobí smrť – vedie k odpadnutiu od Boha. Keď smútime nad hriechmi podľa sveta, vedie nás to do beznádeje. Som taký, nikdy sa nezmením, kto vie, či môžem byť vôbec spasený, má význam znovu vstávať, keď viem, že opäť padnem..
-Zármutok Boží – pokánie


Pokánie však človek môže robiť aj mechanicky, bez toho, aby precítil ľútosť nad hriechom a urobil rozhodnutie odvrátiť sa od nich. Mechanické pokánie spočíva len vo vyznaní hriechu – „urobil som hriech, Bože odpusť...“ Týmto to končí.
Človek vyzná svoj hriech, ale neprežije zármutok nad ním. Vyzná svoj hriech automaticky, bez toho, aby poznal závažnosť hriechu. Pokánie chce vybaviť rýchlo a tak nečaká v tichosti na hlas svätého Božieho Ducha, ktorý by ho usvedčil - nedáva šancu Bohu, aby ho očistil...neprijme očistenie od toho hriechu, ani zmocnenie do boja proti nemu.

To je jeden z dôvodov, prečo sa človek do toho istého hriechu vracia znova a znova. Činí síce pokánie, ale povrchne. Tým aj jeho duchovný život spovrchnieva a stáva sa plytký. Stráca Boží pokoj, je nervózny a podráždený aj voči najbližším.

Aká je príčina toho všetkého?
Človek je frustrovaný sám zo seba, zo svojich zlyhaní. Stále sa točí v bludnom kruhu – hriech, vyznanie, hriech, vyznanie. Takýto život ho ubíja. Nechce žiť v hriechu, ale napriek tomu sa stále do neho vracia. Je to však kvôli tomu, že si nedopraje čas na hlboké pokánie.

Nie je Božia vôľa, aby sme takto žili. Boh nechce, aby jeho deti žili s neustálymi výčitkami svedomia. Preto nás vychováva.

Božia výchova
(Židom 4, 4 – 7, 11.) Božia výchova je prísna. V čom spočíva táto výchova? V prvom rade v tom, že Boží Duch usvedčuje človeka z hriechu.  

Prečo to Boh robí? Prečo nás takto vychováva? „Aby sme sa stali účastnými Jeho svätosti. Skutočná Božia prítomnosť vnáša do našich životov svätosť a potom v. 11 – „prináša ovocie spravodlivosti, pokoj tým, ktorí ňou boli pocvičení“.

Ten, ktorý prešiel Božou výchovou je okresaný. Prežíva pokoj, aj keď veci nejdú tak, ako si to predstavoval. Prečo prežíva pokoj? Pretože prešiel Božou výchovou.

Božie slovo nás však varuje : „Ak zostávate bez takejto výchovy, nie ste synovia....“ Kedy zostávame bez prísnej výchovy? Keď ju odmietame.

DÉMAS
Božie slovo nám zaznamenáva príklad jedného človeka, ktorý pohrdol prísnou Božou výchovou. Opustil misijný tím apoštola Pavla. Dôvod bol jednoduchý – zamiloval si tento svet. Jeho meno je Démas. Môžeme o ňom čítať na niekoľkých miestach v Písme, hlavne v záveroch Pavlových listov, kde odovzdáva pozdravy. Démas bol stabilný člen Pavlovho misijného tímu. Spolu s Pavlom čelil nástrahám a protivenstvám apoštolskej služby. Spoločne bojovali za vieru, zapierali sa, modlili sa za uzdravenie ľudí. Kázali evanjelium o Kristovi. Bojovali proti falošnému učeniu. Nejedenkrát im išlo o život. Mali spolu bratský vzťah. Ich služba bola úspešná.
Avšak každý človek je hriešny. Hriešny bol aj Démas. V tom by ešte nebol hlavný problém. Hlavný problém bol v tom, že so svojimi hriešnymi sklonmi nejednal radikálne. Inými slovami, keď zhrešil, možno pokánie činil len povrchne. To spôsobilo, že nemal silu skoncovať s niektorými hriechmi a to ho priviedlo až ku odpadnutiu od Boha. Démasov prípad je v Písme zaznamenaný raz a navždy na našu výstrahu a poučenie. Výstrahu, aby sme pokánie nečinili len povrchne  a poučenie v tom, ako činiť pokánie.

Pokániu musí predchádzať ponorenie sa do Božej prítomnosti. V pokání dáva človek čas a priestor Duchu svätému, aby ho usvedčil. Človek má poznať svoj hriech, má precítiť svoju vinu a potom, vedený Duchom Božím sa má od toho odvrátiť. Má urobiť rozhodnutie žiť bez toho ktorého hriechu.


Po takomto prežití pokánia je ešte dobré zostať chvíľu v Božej prítomnosti, zostať stíšený a nechať Božieho Ducha, aby nás očistil, aby očistil naše svedomie a zbavil nás viny.  A potom v novej sile povstať a bojovať boje Hospodinove.