CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, November 22, 2012

Mozaika Unplugged (20.11.2012)Počas chvál sme sa modlili za to, aby Boh uzdravoval, oslobodzoval, uvoľňoval a zachraňoval. 
Našou túžbou je, aby Mozaika Unplugged bolo miesto, kde Boh pôsobí zázraky a privádza ľudí k sebe. Chceme vidieť spasených, zachránených, uzdravených a oslobodených ľudí prijímajúcich nelimitovanú Božiu milosť a plnených Božou nepochopiteľnou dokonalou láskou.


Drago začal hovoriť o tom, že čokoľvek ti ponúka VEĽKÉ VECI, neznamená to NIČ, ak to nezmení teba. Ak to nezmení tvoje srdce, nezmení to nič. Všetko VEĽKÉ A DOBRÉ začína zmenou. A zmena pokiaľ má byť trvalá, musí byť hlboká.
Never lacným trikom, zmena musí ísť zvnútra, musí byť hlboká a trvalá.
V našom svete sa hranice neskutočne posunuli. Všetko zo sveta sa už snaží dostať aj do cirkvi. To nie je normálne!

Potrebujeme zmeny. A zmeny sa dejú aj cez pády. Tie sú niekedy použité na to, aby nás budovali. Musíme si však uvedomiť, že neexistujú rýchlokvasení kresťania, tzv. „kresťan superstar.“ Tí rýchlokvasení po nejakých pádoch proste odídu. Ale kresťan má prejsť hlbokou zmenou.
Nepotrebujeme zbierať „duchovné zážitky“. Potrebujeme stabilitu. Aby sme vydržali, obstáli a po páde vstali. A stabilita si vyžaduje zmenu.

Jedna dobrá rada: Nepohŕdaj dňom malých začiatkov. Buď verný v mále a nečakaj viac. V Biblii je napísané: "Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom." 1. Petra 5, 6

Buď verný v mále, nečakaj viac, Boh ťa povýši vo svojom čase.  BUĎ VERNÝ V MÁLE.
Napríklad keď niekomu v škole, v práci svedčíš.
Kedysi bolo jedno mladé dievča, ktoré neodbytne svedčilo vážne chorému a nepríjemnému mužovi. Bolo také vytrvalé, až raz muž vybuchol a poslal ju preč. A ona sa rozplakala. Prišlo mu jej ľúto, tak si vzal jej Bibliu. Odvtedy ho nevidela. Teraz tento muž hovorí toto svedectvo ako uzdravený kresťan, pastor najväčšej cirkvi v Kórei– Yonggi Cho.

Zmena začína, keď sa stretneš s Božím slovom. Je možné byť verný v mále a zasiahnuť celý národ!  
Urob, čo môžeš a spoľahni sa, že Boh urobí, čo On môže.


 Zmena začína na kolenách, v pokání a odovzdaní sa Bohu. A vo vytrvaní v nej.
ZMENA a STABILITA je základ kresťanského života.
Stabilita sa rodí v tvojej „modlitebnej komôrke“ – teda u teba doma, keď si sám.
Zmena musí začať v tvojom vnútri – a potom môžeš ovplyvniť ľudí okolo seba.
Potrebuješ Boha nájsť, keď si sám – ak nevieš nájsť Boha vo svojej izbe, nenaplní ťa ani najlepšia kresťanská akcia.
Potrebuješ sa sám modliť, ísť do Božieho slova, hľadať Boha a počuť Jeho hlas. Ak chceš stabilitu, začni s málom, S TÝM, ČO MÁŠ.

Skvelým príkladom pre nás je Ananiáš, ktorý predstavuje štandard učeníkov prvej cirkvi.
Jeho príbeh je zaznamenaný v Skutkoch 9, 10-21:
„V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. 11 Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl. 13 No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel. 20 Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku 21 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn.“

Tu veľký apoštol Pavol začína svoju cestu. Ale na začiatku jeho cesty stojí malý učeník.
Učeník je niekto, kto je kvalifikovaný pomôcť komukoľvek, kdekoľvek.

Charakteristika Ananiáša:

*Ananiáš trávil čas s Bohom – Boh k nemu prehovoril, keď s ním trávil čas. ZMENA začína, alebo pokračuje (ak aj začne niekde inde, musí pokračovať) v tvojej komôrke.
Tráviš kvalitný čas s Bohom? Potrebuješ vstrebávať, študovať Božie slovo.

*Ananiáš poznal Pánov hlas – nepýtal sa, či to videnie bolo od Boha. On poznal Boha. Poznal jeho hlas. Keď poznáš Boha dôverne, neriešiš, či videnie je od Boha. Nemáš čo riešiť. Poznáš Boha, Boh hovorí slovo a to slovo v tebe aktivuje vieru.
Chceš poznať Boha? Spoznaj ho – vo svojej komôrke. Zachovávaj v srdci Božie slovo.
Boh posiela obyčajného učeníka k vrahovi. Ananiáš mal pochybnosti, ale nemal pochybnosť, že mu to hovoril Boh. Vstal a šiel. Ananiáš neriešil svoje pochybnosti v rozhovore s inými pochybujúcimi ľuďmi.  
Je okay mať pochybnosti, ale choď s nimi do Božej prítomnosti


Rieš svoju pochybnosť s Bohom. Buď citlivý na Jeho vedenie. Pre Ananiáša bolo ľahké byť Bohu poslušný, lebo ho poznal a mal s ním dôverný vzťah.

* Ananiáš vedel konať vierou
Ananiáš šiel, ako mu Boh povedal. Presne vedel rozpoznať, ktorý je Pavol, položil na neho ruky a modlil sa modlitbu v autorite. Vedel, čo mu Boh povedal a za to sa s vierou modlil. Čo Boh povie, to splní!
Vieru si ale nekúpiš. Vieru získavaš vo svojej komôrke.

*Ananiáš sa modlil za Pavla až vtedy, keď mal vyriešené svoje pochybnosti
Uistil sa. Boh vždy potvrdzuje a povie ti svoje slovo tak, aby si tomu porozumel. 


Pavol bol potom veľký apoštol. Ale jeho cesta začala malým poslušným učeníkom.
NAŠA POSLUŠNOSŤ MôŽE MAŤ ĎALEKOSIAHLE DôSLEDKY.
Ak jednáš v poslušnosti a viere, umožňuješ otvorené nebo nad sebou a ľuďmi, ktorým slúžiš. 


Mozaika Unplugged 6. 11. 2012

Wednesday, October 31, 2012

Mozaika Unplugged (30.10.2012)

Mozaika Unplugged nabrala absolútne nový nádych. Náš hlad po Bohu vo veľkom rastie a Boh na to reaguje a napĺňa ho. To spôsobuje, že ho chceme zažívať ešte viac a uvoľňuje  sa Jeho moc a takto to ide dokola ako akcia-reakcia. Čím viac sa sýtime v Božej prítomnosti, tým hladnejší po Ňom sme. A tento hlad je skvelý!

Po chválach sme sa preniesli do príbehu kráľa Jóšafáta, na základe ktorého Drago hovoril o vzťahu s Bohom a s tým, ako reagovať na životné „nefér“ situácie a obstáť.

Kráľ Jóšafát zdedil krajinu a zistil, že nie je v dobrom stave. Židia uctievali iných bohov, čo bolo urážkou Bohu. A tak začal s veľkou obnovou krajiny.
Keď mu na Hospodinových cestách vzrástla odvaha, odstránil z Judska výšiny a ašéry.“ (2.Kronická 17, 6)
Aj iní králi pred ním sa snažili obnoviť krajinu, boli zbožní, ale výšiny a ašéry neodstránili.

Sú ľudia, ktorí sú zbožní a snažia sa žiť ako kresťania, ale nejaké výšiny a ašéry si ponechávajú. Chcú ísť za Ježišom, ale nechávajú si hriech. TREBA ICH VYTRHNÚŤ – nenechávaj si hriech, modli sa za to, rob pokánie.

BIBLIA je dobrá v tom, že v nej môžeš nájsť svoju životnú situáciu. Ale nesnaž sa napasovať biblické situácie do svojej situácie. Biblia je o tom, že hľadáš Boha. Čítaš Jeho slovo a ono ťa premieňa.

Zmeny sa nestávajú len tak zo dňa na deň – vo svojej sile to nevieme vyprodukovať. Ale keď v nás pracuje Božie slovo, tak nás premieňa.

ZMENA: Chceš sa zmeniť? Nesnaž sa o to sám. Čítaj slovo, to slovo bude „čítať“  teba  a premení ťa.

Ak máš nejaký problém – choď za Ježišom. Čítaj jeho slovo, modli sa a hovor s ním. Vtedy do teba vojde sila a život ťa bude baviť. Keď si plný Božieho slova, nemusíš sa snažiť. Keď čítaš slovo, slovo číta teba a spoznáš, že je to SLOVO ŽIVOTA.

Späť ku kráľovi Jóšafátovi. Judsko sa pomaly vracalo k Bohu.
Všimli ste si, že život nie je fér? Priprav sa na to, že ani nebude.
Jóšafát urobil veľa dobrého a obnovoval národ.
Nefér udalosť, ktorá sa stala bolo, že tri národy vyšli do boja proti malému Judsku.
2.Kronická 20, 2: „Jóšafat dostal hlásenie: Mohutný dav spoza mora a zo Sýrie sa valí proti tebe..

My žijeme v duchovnej vojne, nemáme raj na zemi.

Ľudia, ktorí dobre začnú, idú za Bohom, sú nadšení a vášniví, odrazu proti nim „vytiahnu tri národy“ a zrazu títo ľudia končia. Dokonca začnú obviňovať Boha: „Ty si Boh?!“
Vzdajú boj viery, lebo sa im stane niečo, čo je „nefér“, niečo, s čím nerátali.
Keď padneš, máš dve možnosti:
padnúť na chrbát
alebo padnúť na kolená – a modliť sa.


2. Kronická 20, 3-4 „Jóšafat sa preľakol, dopytoval sa Hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili Júdovci, aby hľadali pomoc u Hospodina. I zo všetkých judských miest ho prišli vzývať.“

Jóšafát sa preľakol. To znamená jednu vec – nehraj sa na superhrdinu, stále si len človek. To, že žiješ s Bohom neznamená, že si stratil ľudskú prirodzenosť a náklonnosť na hriech.

Nebuď sklamaný z Boha; Boh nie je za útokmi, ktoré na teba prichádzajú. Žijeme vo svete, kde je duchovná vojna – ale ty choď za Bohom, hľadaj Ho, čítaj a prehlasuj jeho slovo (napr. Izaiáš 54, 17 „Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služobníkov Hospodina a dobrodenie odo mňa — znie výrok Hospodina.“)

Existujú tri skupiny ľudí reagujúcich na problém a na „neférovosť“:

            1.skupina – vzdá sa na začiatku – prišla nefér situácia - FRUSTRÁCIA
      2.   skupina – prvé náznaky problému prekoná, ale zloží ich STRACH
      3. skupina – prekoná problém, popasuje sa s ním – MODLITBA

MODLITBA má veľkú moc. Po nej sú ľudia uzdravení, dokonca vstávajú z mŕtvych. Po modlitbe sa dejú veľké veci. Modlitba uvoľňuje Božiu moc, aktivuje ju.
Musíme sa vedieť modliť.Ako sa modlil Jóšafát – čítame v 2. Kronickej 20, 6-9:

1.Jóšafát si v modlitbe pripomína KTO JE BOH
Očami vidí tri národy, zatvára oči a vidí veľkého Boha. Keď otvára oči po modlitbe, národy sa zmenšujú a v jeho srdci rastie Boh.
Nehovor Bohu, aký je tvoj problém. Povedz problému, aký veľký je tvoj Boh.
Oživ si živého Boha vo svojom srdci.

2.Jóšafát pripomína celému národu, ČO BOH UROBIL PRE NICH.
Pamätáš si, čo už Boh pre teba robil? Píš si to. Pripomeň si, čo už Boh urobil pre teba.

3.Jóšafát sa odvoláva na BOŽIE ZASĽÚBENIE.
Pripomína Bohu Jeho vlastné slovo a jeho viera tak rastie. Je posilnený, stojí na Božom zasľúbení.
V 2. Kronickej 20, 12 hovoria: „sami nevládzeme vzdorovať tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať, k tebe upierame svoj zrak.“

KĽÚČOM K VÍŤAZSTVU je, že NA NEHO HĽADIA TVOJE OČI!


A Duch Svätý im potom cez proroka dal aj stratégiu:
CHVÁLA IŠLA VPREDU!!! Išli do boja tak, že chváliči viedli celú armádu.

2.Kronická 20, 21 „..ustanovil Hospodinových spevákov, ktorí mu v svätej ozdobe mali spievať chvály. Mali ísť pred ozbrojencami a prevolávať: Ďakujte Hospodinovi, lebo naveky trvá jeho milosť!

Večer pred bojom mohutne chválili Boha.
Čaká ťa veľký boj? Začni chváliť.

Prečítajte si celý návod v 2. Kronickej 20, 15-19
Tak vám vraví Hospodin: Nebojte sa a nedeste sa tohto mohutného davu. Nebude to boj váš, ale Boží. Zajtra sa pustíte do nich..V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachráni...nebojte sa a nedeste sa! Zajtra vyrazíte proti nim a Hospodin bude s vami. Jóšafat sa sklonil tvárou po zem a všetci Júdovci i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom na zem a vzdávali mu poctu. Nato povstali, aby prenikavým hlasom chválili Hospodina, Boha Izraela.
Nakoniec sa ostatné národy povraždili medzi sebou.

Keď sa niečo stane – nenechaj sa znechutiť, nepadni strachom, modli sa.

Keď ťa čaká boj, spoj sa s Bohom.
Večer pred tým sa napoj na Boh a naplň sa jeho slovom.
Ty nevieš poraziť duchovný svet, ty len zaujmi postavenie a zostaň stáť.
Hospodin bojoval proti nepriateľom Izraela. Izrael bol Boží ľud.
Teraz sme Božím ľudom MY.
Hospodin bojuje proti tvojim nepriateľom. Ty sa s ním spoj, chvál ho a bojuj boj viery.

Wednesday, October 24, 2012

Mozaika Unplugged Worship Special (23.10.2012)V nových priestoroch,
s novou atmosférou 
a s novými očakávaniami!
Boh má pre nás nové 
a väčšie veci, 
ako si vôbec vieme predstaviť.


"Pozrite na národy a hľaďte, užasnite v údive, lebo za vašich dní vykonávam skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám o ňom rozprávali." Habakuk 1:5


Mozaika Unplugged Worship Special 
priniesla nové zážitky v Božej prítomnosti a nové požehnanie do života mnohých z nás! 
Bolo nádherné chváliť Boha a byť v Jeho prítomnosti..zažívať Jeho dotyk, Jeho uzdravenie a vyliatie nového požehnania.


"A dávam všetko to, čo mám - tebe, Pán."
  
CHVÁLA UVOĽŇUJE BOŽIU MOC.
 


Mozaikáči, veríme, že pre každého z vás sú blízke slová novej piesne z dielne BCC Worship a je pre nás túžbou viesť počas tohto obdobia, ktoré je pred nami nových ľudí k poznaniu Boha a vyznaniu:

Z tmy si ma vyviedol, vo svetle kráčam už!


 

Wednesday, October 10, 2012

Mozaika Unplugged (9.10.2012)

Čas 18:18 sa naplnil a nás bolo v miestnosti vyše tridsať! Nesmierne ma teší, že polovicu z vás som ani nepoznala! :) To znamená, že Nitra sa plní novými ľuďmi, ktorí sú hladní po Bohu a chcú sa na neho napájať ako na najväčší, najvyšší a najsilnejší ZDROJ VŠETKÉHO.

Ivo&team odpeckovali chvály a Drago nás viedol k prehlasovaniu Božieho slova, ktoré je živé a aktívne v našich životoch, keď sa naň postavíme a veríme mu..privlastni si slová Žalmu 23 pre svoj život:
"Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní."

Peťo začal krásnou otázkou – čo vieme o srdci? Viacerí z nás sa chytili a pospomínali sme si, čo všetko hovorí Biblia o srdci. (mimochodom, ja osobne vám odporúčam  vyhľadať si všetky verše z Biblie  o srdci, cez toto leto som urobila to isté a bolo to veľmi krásne i smutné, veľmi ma to budovalo a vovádzalo do pravdy..)
SRDCE je najdôležitejší orgán tela. Jeden z najznámejších, pravdepodobne ten úplne najznámejší verš o srdci znie: 


Príslovia 4, 23
Dokonca aj v ľudskom tele je srdce chránené – hrudným košom.

Život, to, čo žijeme a čo na nás vplýva – sa dá nazvať BOJOM O NAŠE SRDCE.
Tvoje srdce rozhoduje o tom, kadiaľ sa bude tvoj život uberať. Podľa túžob vidíme aj ovocie života. To, čo získa tvoje srdce, to získa aj tvoj život.
Celý duchovný svet sa snaží získať tvoje srdce. Komu/čomu sa to podarí, to získa aj tvoj život.

 
V Ezechielovi 36, 26 je napísané: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“
Ide vlastne o zázrak znovuzrodenia. Keď sa znovuzrodíš, Boh ti dáva nové srdce.
Prečo potrebujeme nové srdce? Pretože srdce sa vie búriť, vie v ňom byť veľa špiny a potrebuje posvätenie.


V starom zákone dostali ľudia zákony, ktoré mali dodržiavať, avšak ich srdcia týmto zákonom neboli naklonené.
V novom zákone ľudia prichádzajú k Ježišovi a on im dáva nové srdce a do neho vkladá nové túžby.
Prečo si potrebujeme toto nové srdce chrániť? Lebo vo svete sme vystavení rôznym vplyvom.

V 1.Jána 2, 16 čítame: „Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.“
Vo svete je teda: žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha.
To, že máme nové srdce, neznamená, že sme vyhrali.  Často sa aj znečistí. Avšak použiteľní sme ďalej.
Takéto znečistenie pramení zo žiadostivosti. Žiadostivosť je najväčší problém.
Spomeň si na oblasti, v ktorých si bol žiadostivý.  Zrazu z týchto oblastí vymizla Božia prítomnosť.
Žiadostivosť je jedom pre tvoj život.
Akonáhle dáme priestor žiadostivosti, žiadostivosť ničí náš život.
Dokonca zničila aj vyvolený národ.

1.Kor 10, 1-6: „Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni.“

Problém Židov bol, že Boh sa ich dotkol, no oni zostali nedotknutí.
Dotkol sa ťa už Boh? Človek, ktorého sa dotkol Boh sa stáva absolútne zmenený. Ak sa ťa Boh dotkne, tvoj život je úplne zmenený.


Židia odišli z Egypta víťazne a bohato. Videli zázraky. Biblia však hovorí, že vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie. Ako je to možné? Zostali nedotknutí. Zažili Boží dotyk a zázraky, ale s nimi to nič neurobilo. Dokonca reptali.

Nezáleží na tom, koľko si toho s Bohom zažil, aké veľké máš svedectvá. Dôležité je: zmenilo to tvoje srdce?
Ak nie, nič ti tie zázraky neosožia.

Židia boli žiadostiví zlého. Z ich sŕdc nezmizla túžba po hriechu. Nejednali s ňou otvorene. Pozor na hriešnu túžbu, lebo sa ťa môže zmocniť. Žiadostivosť ničí a rozkladá všetko, celý tvoj život.
Možno nerobíš zjavné hriechy, ale čo tvoje srdce? Nie je v ňom žiadostivosť? Ak v sebe živíš žiadostivosť, ona bude rásť.
Chrániš svoje srdce od žiadostivosti?
Vieš o tom, že keď máš zdravé srdce, môžeš uzdravovať chorých a vyháňať démonov..? Máš posvätené srdce?
Pokiaľ pustíme do svojho srdca žiadostivosť, diskvalifikujeme sa z Božích plánov.
Čo môže byť žiadostivosť? Tvoje vlastné ego a napĺňanie jeho potrieb, akákoľvek modla – čokoľvek staviaš pred Boha, tvoja služba – keď ju máš radšej ako samotného Boha.

Ďalej Židia prepadli modloslužbe – dávaj si pozor, aby nič nevstúpilo medzi teba a Boha.

Vstúpili dokonca do otvoreného hriechu. Pokiaľ niekto dlhodobo žije v hriechu a nejedná s ním – je to akoby pokúšal Boha, dokedy to bude tolerovať. Dokedy ti dovolí sedieť na dvoch stoličkách.
Židia boli neustále neuspokojení.
Žiadostivosť je hrdlo, ktoré je neuspokojiteľné. Hriech rastie a rastie a ty si stále aj tak nespokojný.

Židia reptali. Si náchylný reptať, keď si spokojný? Reptanie je znak nespokojnosti.
Zbožnosť a spokojnosť sú obrovský ziskom.
Spokojnosť neprichádza s uspokojením žiadostí.

Niektorí ľudia nazývajú život v hriechu slobodou. Robím si čo chcem.
Avšak život v hriechu je otroctvom žiadostivostí. Sloboda znamená to, že nemusím robiť to, čo nechcem.

Vyvolený národ prepadol žiadostivosti.
Dávaj si pozor, aby si neprepadol žiadostivosti – chráň si srdce.
Židia sú pre nás výstrahou.

Väčšina Židov to celé nezvládla, ale boli aj takí, čo áno. Józua a Káleb. Józua bol povolaný Bohom, aby dokončil to, čo Mojžiš nezvládol. Stál pred tou istou výzvou, ako predtým Mojžiš.
A Boh hovorí Józuovi:
Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím.
Buď silný a udatný! Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám.
Len buď silný a veľmi udatný! Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš! Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!" (Joz 1)

Potrebujeme žiť v Božej prítomnosti. Vtedy je ľahké naplniť Jeho vôľu. Lebo On je s nami. Stretávaj sa s Ježišom denne.

Potrebuješ, aby sa Boh dotýkal tvojho srdca.
A potom si to srdce chráň!