CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, October 7, 2013

MY MÁME ZOE! (1.10.13)

Nová sezóna začala! S prvým októbrom sme spustili Mozaiku Unplugged, aktuálne zameranú na učeníctvo a rast. Si očakávaný!Tento rok sme sa rozhodli, že Unplugged bude bývať každý druhý týždeň. V ten týždeň, keď Unplugged nebude, si vítaný na modlitbách, kde sa budeme modliť sa rôzne konkrétne veci, pretože veríme, že modlitba je dôležitá a mocná zbraň.

Najbližší kalendár:
8. október - modlitby
15. október - Mozaika Unplugged
22. október - modlitby
29. október - Mozaika Unplugged

Prvý Unplugged mal jednu „červenú niť“, jeden „guideline“, jeden „focus point“: 
BOŽIU PRÍTOMNOSŤ. 

Vedeli ste o tom, že Boh nie je para, dym, priehľadná hmota ani nič podobné, ale je to osoba?
Vedeli ste, že Duch Svätý nie je „to“, ale „on“? Boh je vždy prítomný tam, kde sa zídu ľudia v Jeho mene. Ale tiež je vždy prítomný v srdci toho, kto zo svojho srdca spravil Boží chrám, miesto určené pre Božiu prítomnosť. Boh chce byť súčasťou nášho bežného života a byť prítomný stále..a my sme odkázaní na Jeho prítomnosť. Drago hovoril o tom, čo robí Božia prítomnosť a prečo je dôležité žiť v Božej prítomnosti.

Keď si v Božej prítomnosti, mení sa tvoj charakter. Keď sa potrebuješ zbaviť  nejakých svojich zlých návykov, zvykov a charakterových vád, potrebuješ to robiť v Božej prítomnosti, nie sám, nie z vlastnej vôle a sily. Božia prítomnosť bude uzdravovať tvoju dušu.  Je ťažké snažiť sa žiť kresťanské princípy bez Božej prítomnosti. Nikdy neber veci viery ako bežnú rutinu. „To už poznám!“ Lebo vtedy môžeš naraziť. Vždy si zachovaj pokoru, volaj Boha do VŠETKÝCH situácií, aj tie, ktoré si myslíš, že už poznáš a niekedy si v nich zvíťazil a zotrvávaj v Božej prítomnosti.

Ján 10, 10
"Zlodej pri­chádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere."
Čo bol cieľ tvojho fyzického narodenia? ŽIVOT.  
Čo je potom cieľ tvojho duchovného narodenia a prečo Ježiš prišiel do tvojho života? Aby si mal ŽIVOT V HOJNOSTI.  ..To však neznamená materiálne bohatstvo. :)

Sú tri druhy života, o ktorých sa hovorí v novom zákone (z gr.): 
1. bios – biologický život; 
2. psyché – duševný život; naše vlastné ja, sebauvedomenie; 
3. zoe – duchovný život; život v nadprirodzenej kvalite. 
Rastlinka má len bios, je spokojná, keď ju poleješ a ona sa na slniečku rastie. 
Ale MY MÁME ZOE, DUCHOVNÝ ŽIVOT, KTORÝ MÁ BYŤ PLNÝ DUCHOVNÉHO OVOCIA : No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.“ (Gal 5, 22-23)


Ježiš prišiel preto, aby sme mali TENTO DRUH ŽIVOTA. A tento druh života NÁJDEŠ IBA V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI. Preto keď sa ideš modliť, najskôr sa stíš. Ukľudni sa, stíš sa, vnímaj Božiu prítomnosť.
Cieľom nášho kresťanského života tu na zemi je zažívať Božiu prítomnosť. Život v Božej prítomnosti je plný duchovného ovocia. Keď na teba prídu stresové situácie a ty žiješ v Božej prítomnosti, dokážeš ich dobre zvládnuť, pretože ťa naplní Boží pokoj.


1. Sme teda povolaní žiť duchovný život.

2. Ako to však robiť?

Asi sme si všetci všimli, že sa nedá modliť 24 hodín denne.  Žijeme aj bežný život v tomto svete, kde sa na nás zo všetkých strán hrnú protikresťanské hodnoty. Avšak skôr, ako budeme čeliť nejakej opozícii, potrebujeme byť plní Božej prítomnosti, plní Ducha Svätého. Len vďaka tomu, že Štefan (Skutky 7) bol plný Ducha Svätého, dokázal čeliť prenasledovaniu a obstál. 
Ži v Božej prítomnosti, aby si dokázal čeliť opozícii.

Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 1. Pt 3, 9-12
Na to ste povolaní, ABY STE ZDEDILI POŽEHNANIE. ŽEHNAJTE. Nedávajte priestor telesnosti, lebo príde veľký výbuch. Keď chceme žiť podľa Božích pravidiel, potrebujeme Božiu prítomnosť. Aby sme sa neodplácali zlým za zlé, potrebujeme byť plní Ducha Svätého.  
CHCEME MAŤ DOBRÝ ŽIVOT? 
ŽIME V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI, V TEJ DOKÁŽEME REAGOVAŤ SPRÁVNE.
Boh nám dáva triumfovať všade – ak sme v Kristovi.  
POKIAĽ SI V KRISTOVI, POTIAĽ SI VÍŤAZ
Pokiaľ nie si, tam nie si víťaz. Ak chceme víťaziť, musíme byť v Kristovi.
ČO TO ZNAMENÁ BYŤ V KRISTOVI? ŽE SME PLNÍ JEHO DUCHA A ŽIJEME V JEHO PRÍTOMNOSTI
Chceš víťaziť a mať dobrý život? - viac buď zakorenený v ňom, viac ho spoznávaj.


Žalm 1 = Krátky návod na úspešný život tu na zemi.
„Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,  ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.  Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.  Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.  Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.


Kľúč k požehnaniu a úspechu: záľuba v Hospodinovom zákone.
Čo sú tvoje záľuby? Ak máš záľubu v Hospodinovom zákone, tak s radosťou, s vášňou berieš Božie slovo; máš srdce, čo túži po Bohu.  „..o jeho zákone rozjíma dňom i nocou“ – rozjímať – znamená opakovať, dostávať Božie slovo do seba..potom ho budeš v rôznych situáciách vedieť použiť, budeš ním plný a pomôže v živote riešiť situácie.


Čiže:
1. Sme povolaní k životu v hojnosti – Ježiš prišiel, aby sme ho mali
2. Na to potrebuješ vojsť do Božej prítomnosti

Nech je Božia prítomnosť zrejmá, zjavná na našich životoch!

0 komentárov: